Legjislacioni në turizëm

 

 1. Ligji nr. 93/2015, “Për Turizmin”
 2. Ligji nr. 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”
 3. Ligji nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”
 4. Ligji nr. 9180, datë 5.2.2004, “Për statistikat zyrtare”, i ndryshuar
 5. Ligji nr. 9887, date 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
 1. Vendim nr. 36, datë 20.01.2016 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e inspektoratit shtetëror të mbikëqyrjes së tregut”
 2. Vendim nr. 162, datë 02.03.2016 “Për rregullat, procedurat dhe mënyrat e vënies në përdorim të pasurive të paluajtshme shteterore në zonat me përparësi turizmin”
 3. Vendim nr. 281, datë 13.04.2016 “Për mbështetjen financiare të projekteve në fushën e turizmit”
 4. Vendim nr. 280, datë 13.04.2016 “Për caktimin e anëtareve të komisionit të përzgjedhjes së projekteve në turizëm”
 5. Vendim nr. 298, datë 20.4.2016, “Për organizimin dhe funksionimin e agjencisë kombëtare të turizmit”
 6. Vendim nr. 369, datë 18.05.2016 “Për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”
 7. Vendim nr. 671, datë 29.7.2015 “Për Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”
 8. Vendim nr. 321, datë 28.05.2014 “Për sigurinë në det, plazhe, në ujërat e brendshme në thellësi të territorit dhe gjatë ushtrimit të sporteve ujore”
 1. Urdhër nr.46, date 29.03.2016 “Për miratimin e planit të masave përgatitore për sezonin turistik veror për vitin 2016 dhe për krijimin e task-forcës së menaxhimit të sezonit turistik veror”
 2. Urdhër nr. 86, datë 16.05.2016 Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut”
 3. Urdhër nr. 2860, datë 11.04.2016 “Për miratimin e rregullores për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të KKSPT-së”
 4. Urdhër nr. 3172, datë 21.04.2016 “Për përcaktimin e mënyrës së funksionimit të komisionit të përzgjedhjes së projekteve".