Postuar më: 08 Maj 2017

Vendim Nr.394, datë 3.5.2017 për "Disa shtesa dhe ndryshime në vendimin Nr.544, datë 27.7.2016, të Këshillit të Ministrave, "Për lejimin e përdorimit të brigjeve në funksion të realizimit të projektit investues "GREEN COAST""