Postuar më: 08 Maj 2017

Vendim Nr.392, datë 3.5.2017 për Një ndryshim në Vendimin Nr.503, datë 1.8.2007, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e tarifave për shërbimet funksionale të Qendrës Kombëtare të Biznesit", të ndyshuar