Postuar më: 08 Maj 2017

Vendim Nr.391, datë 3.5.2017 për Përcaktimin e procedurave të regjistrimit dhe të publikimit në Qendrën kombëtare të Biznesit