Postuar më: 22 Shkurt 2017

Vendim Nr.146, datë 22.2.2017 "Për disa ndryshime në vendimin Nr.575, datë 10.7.2013, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat “, të ndryshuar