Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit Ekonomik

Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit Ekonomik ka si mision mbështetjen e procesit të hartimit dhe zbatimit të politikave të qeverisë, për një zhvillim të integruar të sektorëve prioritarë të ekonomisë, përmes dhënies prioritet dhe rritjes së efektivitetit të investimeve publike, nxitjes së bashkëpunimit rajonal dhe reduktimit të pabarazive në zhvillimin ekonomik të rajoneve, nxitjes dhe orientimit të bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar dypalësh dhe shumëpalësh, në funksion të objektivave të zhvillimit ekonomik dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Drejtori në varësi të kësaj drejtorie janë :

  • Drejtoria e Orientimit dhe Koordinimit të Politikave Ekonomike me Jashtë
  • Drejtoria e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Marrëdhënieve me Jashtë

 

 Stafi i Drejtorisë