Drejtoria e Integrimit Evropian dhe Projekteve

A.  Drejtoria e Integrimit Evropian

 

 • Objekti
 • Përbërja
 • Detyrat kryesore

B. Kuadri Ligjor

 

 • Urdhri Nr. 179, Datë 22.2.2006 i Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Njësive të Integrimit Evropian në Ministritë e Linjës”
 • Urdhri Nr.17, datë 7.1.2009 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.179, datë 22.2.2006 të këshillit të ministrave "Për krijimin e Njësive të Integrimit Evropian në Ministritë e Linjës"
 • Urdhri Nr.107, datë 28.02.2014 i Këshillit të Ministrave “ Për Ngritjen, Përbërjen dhe Funksionimin  e Grupeve  Ndërinstitucionale të Punës për Integrimin Evropian”
 • Urdhri Nr.108, datë 28.02.2014 i Këshillit të Ministrave “ Për Hartimin dhe Rishikimin e Planit Kombëtar  për Integrimin Evropian 2014-2020”
 • Urdhri Nr.119, datë 7.3.2007 “Për përcaktimin e procedurave të përkthimit të legjislacionit të Bashkimit Evropian në gjuhën shqipe dhe të përkthimit të legjislacionit shqiptar në njërën nga gjuhët e Bashkimit Evropian”
 • Urdhri Nr.46, datë 01.04.2009 “ Për ngritjen, përbërjen dhe funksionimin e strukturave të bashkërendimit ndërministror për realizimin e angazhimeve të ndërmarra në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit”
 • Përafrimi i Legjislacionit

 

C. Dokumente Strategjike

 

 • Progres Raportet e BE-së
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • Strategjia për zhvillim 2012-2013
 • Strategjia për zhvillim 2013-2014
 • Ligji Nr. 9590 datë 27.06.2006 “Për ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e shteteve  të tyre anëtare”
 • Plani Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 2012-2015
 • Plani Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit 2014-202
 • Programi i Qeverise 2013-2017
 • Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2007-2013

 

D. Mbështetja Financiare e BE-së

 • Instrumenti IPA

E. Mbështetja Financiare nga Donatorët e Huaj

F. Projekte në zbatim