Drejtoria e Auditimit të Brendshëm

Misioni: Dhenia ne menyre te pavarur e nje sigurie te arsyeshme per Titullarin e subjektit publik, per te permiresuar veprimtarine e subjektit dhe frutshmerine e sistemeve te kontrollit te brendshem.

 

Stafi i Drejtorisë