Postuar më: 12 Qershor 2017

Udhëzim Nr.5557, datë 12.06.2017 për Shqyrtimin paraprak të përputhmërisë me politikat, Strategjinë dhe Legjislacionin sektorial të Ministrisë të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si dhe kriteret teknike të veçanta për miratimin/pëlqimin/autorizimin e lejeve të zhvillimit/ të ndërtimit, që miratohen nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe kërkesave për konvertimin e tokës bujqësore në tokë urbane(truall)