Postuar më: 12 Mars 2015

Për miratimin e rregullores "Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në MZHETTS"