Postuar më: 30 Mars 2015

Për krijimin e grupit këshillimor për koordinimin dhe monitorimin e zbatimit të planit të veprimit për sipërmarrjen e gruas 2014-2020