Postuar më: 22 Nëntor 2016

Ligji Nr. 101/2016 Pë disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 8537, datë 18.10.1999, “për Barrët Siguruese”, të ndryshuar