Ligj nr. 41/2015 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës(...)

Postuar më: 16 Prill 2015
Ligj nr. 41/2015 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës koncesionare/ppp, me objekt ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e rrugës së arbrit, ndërmjet shtetit shqiptar dhe shoqërisë “china state construction company”

Ligj nr. 38/2015 për një ndryshim në ligjin nr. 8831, datë 22.11.2001, “Për pronësinë shtetërore në(...)

Postuar më: 09 Prill 2015
Ligj nr. 38/2015 për një ndryshim në ligjin nr. 8831, datë 22.11.2001, “Për pronësinë shtetërore në shoqëritë tregtare financiare me kapital tërësisht shtetëror”

Ligj nr. 22/2015 për shfuqizimin e ligjit nr. 10168, datë 22.10.2009, “Për përcaktimin e formës dhe formulës(...)

Postuar më: 19 Mars 2015
Ligj nr. 22/2015 për shfuqizimin e ligjit nr. 10168, datë 22.10.2009, “Për përcaktimin e formës dhe formulës së privatizimit të “INSIG” sha”, të ndryshuar

Ligj nr. 8/2015 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të(...)

Postuar më: 19 Shkurt 2015
Ligj nr. 8/2015 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar1

Ligj nr. 6/2015 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10081, datë 23.2.2009, “për licencat, autorizimet dhe(...)

Postuar më: 12 Shkurt 2015
Ligj nr. 6/2015 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.10081, datë 23.2.2009, “për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”

Ligj nr. 3/2015 për një ndryshim në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të(...)

Postuar më: 05 Shkurt 2015
Ligj nr. 3/2015 për një ndryshim në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008