Baza Ligjore - MZHETTS

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

 

_______________________________________________________________________________

 

Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit Ekonomik

 

Drejtoria e Përgjithshme e Konkurueshmërisë dhe Partneritetit

 

Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Shtetërore

 

Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit të Turizmit

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

Drejtoria e Financave

Drejtoria e Integrimit Europian dhe Projekteve