Konsultimi Publik

 

Konsultimi publik për vendimet:

Vlerësimi Strategjik Mjedisor "Plani Kombëtar Sektorial i Turizmit për Rajonin e Alpeve Shqiptare"

Njoftim mbi hartimin paraprak te VSM te planit sektorial te turizmit ne Rajonin e alpeve Shqiptare dhe vijimin e procedures se konultimit me publikun dhe grupet e interesit.

Lutemi dërgimin e komenteve tuaja brenda 20 diteve ne adresën e e-mailit: zmp@ekonomia.gov.al  

 ___________________________________________________________________________

Konsultimi publik për projektligjin :

“Për një ndryshim dhe një shtesë në ligjin nr. 10316, datë 16.9.2010 “Për disa shtesa në ligjin nr.7764, datë 2.11.1993, “Për investimet e huaja”

Relacioni për projektligjin “Për një ndryshim dhe një shtesë në ligjin nr. 10316, datë 16.9.2010 “Për disa shtesa në ligjin nr.7764, datë 2.11.1993, “Për investimet e huaja”

 

Lutemi dërgimin e komenteve tuaja brenda 20 diteve ne adresën e e-mailit: arvid.uruci@ekonomia.gov.al

 

________________________________________________________________________________________

Konsultimi publik për projektligjin :

“Për pranimin e Skedulit CXLVI të zgjerimit të listës të Marrëveshjes së Teknologjisë së Informacionit në kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë”.

Relacioni për projektligjin “Për pranimin e Skedulit CXLVI të zgjerimit të listës të Marrëveshjes së Teknologjisë së Informacionit në kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë”.

Skeduli shqip

Ju lutem dërgoni komentet tuaja brenda 20 ditëve në adresen e-mail: Pranvera.Kastrati@ekonomia.gov.al

________________________________________________________________________________________

Konsultimi i projekt akteve në zbatim të ligjit nr. 146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”-2016

________________________________________________________________________________________

Projektligj  “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8537, datë 18.10.1999 “Për barrët siguruese”, të ndryshuar

________________________________________________________________________________________

Projektligj "Për shërbimet në Republikën e Shqipërisë

________________________________________________________________________________________

Raporti per te drejtën e informimit dhe konsultimit publik

________________________________________________________________________________________

Ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9902, datë 17.4.2008 "Për Mbrojtjen e Konsumatorëve", të ndryshuar

Ju lutem, dërgoni mendimet tuaja brenda 20 ditëve, në adresat erlira.kolaneci@ekonomia.gov.al dhe mamica.dhamo@ekonomia.gov.al