Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM)

Funksionet kryesore

-    Zhvillimin e sistemit kombetar te metrologjise ne perputhje me kerkesat nderkombetare dhe nevojat kombetare.
-    Njohjen nderkombetre te rezultateve te matjeve kombetare dhe te etaloneve kombetare te matjeve
-    Levizjen e lire te instrumentave mates ligjerisht te kontrolluara nese keto instrumenta kane shenjen e miratimit te tipit dhe te verifikimit fillestar ose ne mungese te ketij te fundit lejimin per hedhjen ne treg ose venien ne sherbimin e tyre 
-    Levizjen e lire te produkteve te parapaketuara nese ato kane shenjen e komformitetit dhe harmonizimin e metodave per matjet dhe kontrollin metrologjik
-    Mbrojtjen e konsumatoreve dhe te shtetit nga rezultatet e pasakta te matjeve.

Kompetenca territoriale

I gjithe Territori i Republikës së Shqiperisë

Kompetencat lëndore

Fusha e veprimit te DPM shtrihet ne ato instrumenta mates qe perdoren per matje ne transaksionet tregtare dhe zyrtare, kujdesin shendetsor, mbrojtjen e mjedisit, rendin publik, sigurine dhe mbrojtjen e konsumatorit. 

Baza ligjore

Ligji Nr. 9875, date 14.02.2008 “Per Metrologjine”, i ndryshuar.

për më shumë vizitoni faqen www.dpm.gov.al