Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA)

AIDA eshte person juridik publik buxhetor ne varesi te ministrit pergjgjes per ekonominedhe drejtohet nga Bordi drejtues.

Funksionet kryesore 

-    Propozon politika per Lehtesimin dhe mbeshtetjen e investimeve te drejtperdrejta ne Republiken e Shqiperise nepermjet identifikimit e promovimit te mundesive per investime duke ofruar sherbime dhe mbeshtetje investititoreve ekzistues ose potenciale.
-    Rritja e aftesive konkuruese te SME duke mundesuar rinovimin dhe permiresimin e produkteve dhe sherbimeve nepermjet ofrimit te mekanizmave qe bazohen te rritja e kapaciteteve teknike dhe aftesive rinovuese.
-    Nxitja e eksporteve mallrave dhe sherbimeve nepermjet ofrimit te sherbimeve mbeshtetese dhe dhenies se asistences financiare per shopqerite eksportuese dhe promovimin e eksporteve.
-    Ndermer te gjitha nismat e nevojshme ne mbeshtetje te zhvillimit te sektorit privat dhe te permiresimit te klimes se biznesit duke ndjekur dhe duke ndihmuar subjektet tregtare ne te gjithja fazat e veprimtarise te tyre ekonomike si dhe duke ndermjetesuar dhe bashkepunuar me investitoret e organet shteterore.

Kompetencat lendore 

-    Lehtesimi dhe mbeshtetja e investimeve te drejtperdrejta ne Republiken e Shqiperise nepermjet identifikimit e promovimit te mundesive per investime duke ofruar sherbime dhe mbeshtetje investititoreve ekzistues ose potenciale.
-    Mbeshtetja e ndermarrjeve te vogla dhe te mesme me fondin e konkurueshmerise per te  mundesuar rinovimin dhe permiresimin e produkteve dhe sherbimeve per SME nepermjet ofrimit te mekanizmave qe bazohen te rritja e kapaciteteve teknike dhe aftesive rinovuese.
-    Ofrimi i sherbimeve mbeshtetese dhe dhenies se asistences financiare per nxitjen e eksporteve mallrave dhe sherbimeve per shopqerite eksportuese dhe promovimin e eksporteve.
-    Mbeshtetja e zhvillimit te sektorit privat nepermjet nismave ne mbeshtetje te sektorit privat dhe te permiresimit te klimes se biznesit duke ndjekur dhe duke ndihmuar subjektet tregtare ne te gjithja fazat e veprimtarise te tyre ekonomike si dhe duke ndermjetesuar dhe bashkepunuar me investitoret e organet shteterore.

Kompetencat territoriale

Mbeshtetur ne Ligjin  Nr. 10303, date 15.07.2010 “Per krijimin dhe menyren e funksionimit te Agjencise Shqiptare te Zhvillimit te Investimeve”, AIDA e ushtron juridiksionin në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.


Baza ligjore sipas te ciles vepron institucioni:

Ligji Nr. 10303, date 15.07.2010 “Per krijimin dhe menyren e funksionimit te Agjencise Shqiptare te Zhvillimit te Investimeve”Nr. 10081, date 23.2.2009 “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”;

për më shumë vizitoni faqen www.aida.gov.al