Lëvizja e Lirë e Mallrave

Heqjen e barrierave te panevojshme teknike ne tregti për te siguruar lëvizjen e lire te mallrave kryesisht ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve te BE-se, nëpërmjet politikave te koordinuara me institucionet e infrastrukturës se cilësisë, harmonizimit te legjislacionit teknik evropian me atë shqiptar , eliminimit te gjithë masave qe kane efekt ekuivalent me kufizimet sasiore ne importe dhe eksporte, ne zbatim te MSA-se, OBT, CEFTA, etj, sigurimit te implementimit te politikave për mbikëqyrjen e tregut dhe infrastrukturën e cilësisë, nëpërmjet krijimit te një  kuadri ligjor dhe institucional te përshtatshëm dhe efecient ne fushën e instrumenteve rregullues se tregut dhe tregtisë.

1. Fusha e harmonizuar

       Rregullat teknike

2. Fusha e paharmonizuar