Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit

Është struktura kryesore zbatuese e legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorëve. Ky komision është organ vendimmarrës me kompetencat për marrjen e masave administrative në rast të shkeljes së legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorit. 

 

Kliko për më shumë www.kmk.ekonomia.gov.al