Projekte dhe Programe mbështetëse

GIZ (Pro SME) + Përafrimi i legjislacionit tregtar

Kooperacioni Italian

COSME/EEN

EDIF

UN WOMEN