Mbështetje financiare për SME-të

  • VKM Nr. 754, datë 12.11.2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 360, datë 11.6.2014 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin e Fondit Shqiptar të Konkurrueshmërisë””
  •  VKM Nr.954, datë 5.9.2012 “Për krijimin e Fondit të Ekonomisë Kreative” (artizanati)”
  •  VKM Nr. 874, datë 30.10.2015 “Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 592, datë 10.09.2014 “Për Krijimin e Fondit në Mbështetje të Grave Sipërmarrëse””
  •  VKM Nr. 875, datë 30.10.2015 “Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 593, datë 10.9.2014 “Për krijimin e Fondit në Mbështetje të Sipërmarrjeve të Reja “Start-up””
  •  VKM NR. 406, datë 13.05.2015 “Për krijimin e fondit të inovacionit”
  •  VKM Nr. 715, datë 26.8.2015 “Për krijimin e skemës “voucher”
  •  EDIF
  •  Programi Italo - Shqiptar për zhvillimin e NVM në Shqipëri