Baza ligjore

ligje

 1. Ligji Nr. 8957, datë 17.10.2008 “Për ndërmarrjet e vogla e të mesme”; i ndryshuar
 2. Ligji Nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”; i ndryshuar
 3. Ligji Nr. 7764, datë 2.11.1993 “Për Investimet e Huaja”
 4. Ligji Nr. 55/2015 "Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”
 5. Ligji Nr.131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”
 6. Ligji nr. 57/2014 “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar”
 7. Ligji Nr. 9640, 09.11.2006 “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”; i ndryshuar
 8. Ligji Nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për regjistrimin e Biznesit”
 9. Ligji Nr. 10081 datë 23.02.2009 “Për licensat, autorizimet dhe lejet në RSH”
 10. Ligji Nr. 9880, datë 25.2.2008 “Për nënshkrimin elektronik”
 11. Ligji Nr. 10128, datë 11.5.2009 “Për Tregtinë Elektronike”
 12. Ligji Nr. 10273, datë 29.4.2010 “Për Dokumentin Elektronik”
 13. Ligji Nr.10 303, datë 15.7.2010 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve”
 14. Ligji Nr. 110, datë 15.11.2012 "Për bashkimin ndërkufitar"
 15. Ligji Nr. 8957, datë 17.10.2008 “Për ndërmarrjet e vogla e të mesme”; i ndryshuar
 16. Ligji Nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”; i ndryshuar
 17. Ligji Nr. 7764, datë 2.11.1993 “Për Investimet e Huaja”
 18. Ligji Nr. 55/2015 "Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”
 19. Ligji Nr.131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”
 20. Ligji nr. 57/2014 “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar”
 21. Ligji Nr. 9640, 09.11.2006 “Për Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë”; i ndryshuar
 22. Ligji Nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për regjistrimin e Biznesit”
 23. Ligji Nr. 10081 datë 23.02.2009 “Për licensat, autorizimet dhe lejet në RSH”
 24. Ligji Nr. 9880, datë 25.2.2008 “Për nënshkrimin elektronik”
 25. Ligji Nr. 10128, datë 11.5.2009 “Për Tregtinë Elektronike”
 26. Ligji Nr. 10273, datë 29.4.2010 “Për Dokumentin Elektronik”
 27. Ligji Nr.10 303, datë 15.7.2010 “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve”
 28. Ligji Nr. 110, datë 15.11.2012 "Për bashkimin ndërkufitar"

Akte nënligjore

1. VKM Nr. 24, datë 20.1.2016 "Për krijimin e Fondit Shqiptar të Konkurrueshmërisë"

2. VKM  Nr. 954, datë 5.9.2012  Për krijimin e Fondit të Ekonomisë Kreative” (artizanati)”

3. VKM  Nr. 874, datë 30.10.2015  “Për disa ndryshime në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 592, datë 10.09.2014 “Për Krijimin e Fondit në Mbështetje të Grave Sipërmarrëse””

4. VKM Nr. 875, datë 30.10.2015 “Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 593, datë 10.9.2014 “Për krijimin e Fondit në Mbështetje të Sipërmarrjeve të Reja “Start-up””

5. VKM NR. 406, datë 13.05.2015 “Për krijimin e fondit të inovacionit”

6. VKM Nr. 715, datë 26.8.2015 “Për krijimin e skemës “voucher””

7. VKM Nr.179 datë 9.3.2016 “Për miratimin e statutit të Qendrës Kombëtare të Biznesit”

8. VKM Nr. 864 datë 21.10.2015 “Për përcaktimin e procedurave të regjistrimit dhe të publikimit në QKB

9. VKM 537 datë 1.8.2007 “Për rregullat për emrat dhe emërtimet tregtare”

10. Urdhri Nr. 1556/1 datë 30.3.2016 “Për miratimin e numrit dhe përhapjes në territor të sporteleve të QKB”

11. Urdhri Nr. 2513 datë 30.3.2016 “Për miratimin e formatit të formularëve dhe çertifikatave për kryerjen nga QKB të funksioneve të regjistrimit, licencimit dhe lejimit”

12. Urdhri Nr. 4568/1 datë 14.6.2016 “Për miratimin e rregullores mbi organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratës së QKB”

13. VKM Nr 538 datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet QKL dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”; i ndryshuar

14. Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 335, datë 2.9.1997 “Për lëshimin e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit”

15. Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 264 datë 03.04.2013 “Për organizimin e punës për përafrimin e legjislacionit në fushën e së drejtës së vendosjes dhe lëvizjes së lirë të shërbimeve”

16. VKM Nr. 294, datë 5.4.2015 “Për krijimin e Këshillit të Investimeve”