Baza ligjore

Sektori Menaxhimit të Shoqërive dhe Ndërmarrjeve Shtetërore

  1. Ligji Nr.9901, dt. 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”
  2. Ligji Nr.7926, dt.20.04.1995 “Për  transformimin e ndërmarrjeve  shtetërore në shoqëri tregtare”.
  3. Udhëzim Nr.318, datë 08.04.2009 “Për emërimin, funksionimin dhe shpërblimin e këshillit mbikëqyrës në shoqëritë anonime shtetërore”.
  4. VKM  Nr. 642, datë 11.10.2005 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime shtetërore”

 

Sektori i Qirave dhe Monitorimit të Kontratave 

  1. VKM nr.54, dt.2/5/2014 për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qera e nfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë Shtetërore i ndryshuar.
  2. Udhëzim numër 6756 dt.03/09/2015 për zbatimine e Vendimit Të  Këshillit të Ministrave nr.54 për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qera e nfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë Shtetërore i ndryshuar.