Privatizimi

 

DREJTORIA E PRIVATIZIMIT

Organizon dhe koordinon hartimin e politikave të privatizimit, kuadrin ligjor e nënligjor, ndjek procedurat dhe nxit procesin e privatizimit të paketave shtetërore, të shoqërive aksionare, të sektorëve strategjikë  e jo strategjikë, pjesës së kapitalit shtetëror të ndërmarrjeve të përbashkëta që do të kalojnë në privatizim, bazuar në propozimet përkatëse të Drejtorisë së Administrimit te Pronës Publike, si dhe të aseteve të institucioneve, të ndërmarrjeve, të shoqërive tregtare me kapital tërësisht shtetëror.

 

Skema e ndjekjes se procedurave te privatizimit