Baza ligjore

  • Ligji Nr. 125/2013, datë 25.04.2013 i ndryshuar, “Për Koncesionet dhe Partnreitetin Publik Privat”.
  • Ligji Nr. 9663, datë 18.12.2006 ”Për Konçesionet” i ndryshuar;
    Urdhër i Kryeministrit Nr. 123, datë 16.10.2012 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve”;

-     Regullore e Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve Nr. 98, datë 22.06.2009 miratuar me shkresë Nr. 5451/1 Prot.  datë 27.07.2009;

-     V.K.M. Nr. 150, datë 22.03.2007 “Për organizimin dhe funksionimin e agjencisë së trajtimit të koncesioneve” i ndryshuar;

-     V.K..M. Nr. 27, datë 19.01.2007 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien e koncesioneve”, i ndryshuar; 

-     V.K.M. Nr. 575, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat”, i ndryshuar;

-     V.K.M. Nr. 576, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për identifikimin, vlerësimin dhe dhënien e koncesioneve për hidrocentralet”;

-     V.K.M. Nr.634, datë, 01.10.2014, “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat të punëve publike dhe shërbimeve për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve nacionale” 

-     V.K.M. Nr. 853, datë 30.09.2013 “Për një shtesë në vendimin Nr. 835, datë 18.9.2013 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes;

 

Për me shumë informacion lidhur me legjislacionin e Agjencisë së Trajtimit të Koncesioneve vizitoni faqen web:  http://www.atrako.gov.al/?page_id=94